Innehåll Svefaktura

Invoice
AdditionalDocumentReference
cac:BuyerParty
cac:Party
cac:PartyIdentification
cac:PartyName
cac:Address
cac:AddressLine
cac:Country
cac:PartyTaxScheme
cac:RegistrationAddress
cac:TaxScheme
cac:Contact
cac:SellerParty
cac:AccountsContact
cac:Delivery
cac:DeliveryAddress
cac:PaymentMeans
cac:PayeeFinancialAccount
cac:FinancialInstitutionBranch
cac:FinancialInstitution
cac:PayeePartyName
cac:PaymentTerms
AllowanceCharge
cac:TaxCategory
cac:ExchangeRate
cac:TaxTotal
cac:TaxSubTotal
cac:LegalTotal
cac:InvoiceLine
cac:OrderLineReference
cac:OrderReference
cac:DespatchLineReference
cac:DocumentReference
cac:AllowanceCharge
cac:Item
cac:BuyersItemIdentification
cac:SellersItemIdentification
cac:StandardItemIdentification
cac:BasePrice
RequisitionistDocumentReference
InitialInvoiceDocumentReference
cac:DeliveryTerms
InvoicingPeriod


Invoice

Kommentar

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
ID  Identifier  Krav 2 i ML: ett löpnummer baserat på en eller fler serier, som ensamt identifierar fakturan. Praxis enligt bokföringslagen verkar vara att löpnumret skall vara unikt för leverantören under räkenskapsåret, dvs sett över hel arkiverings­period ger kombinationen leverantören + fakturanummer + fakturadatum unik nyckel. Mot bakgrund av lagens formulering rekommenderas dock att leverantör håller nummerserien unik över hela arkiveringsperioden  
cbc:IssueDate  Date  Krav 1 i ML. Datum för utfärdande.  
InvoiceTypeCode  Code  Ej lagkrav, men avgörande för tillämpningen i ML. Begreppen ”faktura” och ”kreditnota” kodifieras på följande sätt (ref UN/Edifact 1001): 380 – faktura 381 – kreditnota  
cbc:Note  Text  0..1  Beskrivande upplysningar som avser fakturan som helhet. Finns lämpliga specifika termer skall dessa användas i första hand. Vid kreditnota anges orsak till kreditering om denna inte framgår på annat sätt.  
TaxPointDate  Date  0..1  Krav 7 i ML. Datum då omsättningen av varorna eller tjänsterna utförts eller slutförts eller det datum då förskotts- eller à conto-betalning erlagts, om sådant datum kan fastställas och det skiljer sig från datumet för fakturans utfärdande. Skatteverket har uttalat att det vid varuleveranser är det faktiska leveransdatumet som skall anges på fakturan, och med detta synes Skatteverket mena "den dag då säljaren utför leveransen, inte det datum köparen mottog varan". Detta kan skilja sig från det civilrättsliga leveransbegreppet. Om det inte går att precisera när tjänst utförts är det tillräckligt att ange månaden. Vid kontinuerlig leverans av varor och tjänster anges den period som faktureringen avser.  
InvoiceCurrencyCode  Code  0..1  Valutakod enligt ISO 4217. Saknas uppgiften gäller valuta enligt det land där fakturautställaren har sitt säte.  
TaxCurrencyCode  Code  0..1  Krav i ML och SBL. Om fakturan uttrycks i en annan valuta än den skattskyldiges redovisningsvaluta, och redovisningsvalutan är svenska kronor eller euro, så skall mervärdesskattens belopp även anges i redovisningsvalutan. Om den skattskyldige har en annan redovisningsvaluta än svenska kronor eller euro, och valutan i fakturan är en annan än svenska kronor, så skall mervärdesskattens belopp även anges i svenska kronor. Vid omräkningen skall även omräkningskursen anges.  
LineItemCountNumeric  Numeric  Kontrolltotal. Formel: COUNT (”Radnummer”)  

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
AdditionalDocumentReference Document Reference  0..n  Referens till avtal/kontrakt anges då ramavtal tillämpas. Leverantörens referens för hänvisning till faktureringsobjektet: abonnemangsnummer, telefonnummer, bensinkortsnummer eller dylikt, vid behov. Finns följesedel/följesedlar behövs uppgift om dessa för fakturahandläggarens avprickning. Följesedel skall inte användas som substitut för fakturaspecifikation. - Om en enda följesedel finns, anges referensen här (på fakturanivå) - Om flera följesedlar finns, listas de per fakturarad. Använd följande koder för att visa vilken typ av referens som avses CT = avtal/kontrakt ACD = leverantörens referens till faktureringsobjekt DQ = följesedel ATS = URN (Uniform Resource Name) för bild (motsv) tillhörande fakturan, ex skannad fakturabild I XML-meddelandet anges detta enligt nedanstående exempel: 123456  
cac:BuyerParty Buyer Party   
cac:SellerParty Seller Party   
cac:Delivery Delivery  0..1   
cac:PaymentMeans Payment Means  0..3   
cac:PaymentTerms Payment Terms  0..1   
AllowanceCharge Allowance Charge  0..n   
cac:ExchangeRate Exchange Rate  0..1  Krav i ML. Om mervärdesskatt behöver omräknas till och redovisas i annan valuta än fakturans.  
cac:TaxTotal Tax Total  0..n   
cac:LegalTotal Legal Total   
cac:InvoiceLine Invoice Line  1..n   
RequisitionistDocumentReference Document Reference  1..2  Beställarreferens 1 definieras av köparen för behovet att styra fakturor rätt vid mottagning i köparorganisationen. En beställarreferens kan avse flera köptillfällen/transaktioner (vid samlingsfaktura) men kan även användas återkommande i fakturor – närmare beskrivning utvecklas separat. Beställarreferens 2 används endast om beställarreferens 1 inte kan administreras centralt i köparens organisation. Den kan då t ex identifiera organisatorisk enhet, projekt eller liknande.  
InitialInvoiceDocumentReference        
cac:DeliveryTerms Delivery Terms  0..1  Upplysning om hur leveransen skett, leveranssätt, etc.  
InvoicingPeriod Period  0..1  Period används vid samlingsfaktura och vid kontinuerlig leverans av varor och tjänster. Informationen som ges här gäller för hela fakturan; alternativt kan leveranstid ges per fakturarad. Jämför även Skatteomsättningsdatum. Period är även krav i kreditnota i de fall då Skatteverkets villkor för kreditering av flera fakturor, utan hänvisning till varje faktura individuellt, är uppfyllda. Se kommentar till ”Referens till faktura”  

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn

Kodexempel

<Invoice xmlns="urn:sfti:documents:BasicInvoice:1:0" xmlns:cac="urn:sfti:CommonAggregateComponents:1:0" xmlns:cbc="urn:oasis:names:tc:ubl:CommonBasicComponents:1:0" xmlns:ccts="urn:oasis:names:tc:ubl:CoreComponentParameters:1:0" xmlns:cur="urn:oasis:names:tc:ubl:codelist:CurrencyCode:1:0" xmlns:sdt="urn:oasis:names:tc:ubl:SpecializedDatatypes:1:0" xmlns:udt="urn:oasis:names:tc:ubl:UnspecializedDatatypes:1:0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<ID>
12345</ID>
<cbc:IssueDate>
2005-08-13</cbc:IssueDate>
<InvoiceTypeCode>
380</InvoiceTypeCode>
<cbc:Note>
Information kan anges här för hela fakturan</cbc:Note>
<TaxPointDate>
2005-08-13</TaxPointDate>
<InvoiceCurrencyCode>
SEK</InvoiceCurrencyCode>
<TaxCurrencyCode>
SEK</TaxCurrencyCode>
<LineItemCountNumeric>
2</LineItemCountNumeric>
+<AdditionalDocumentReference>
+<cac:BuyerParty>
+<cac:SellerParty>
+<cac:Delivery>
+<cac:PaymentMeans>
+<cac:PaymentTerms>
+<AllowanceCharge>
+<cac:ExchangeRate>
+<cac:TaxTotal>
+<cac:LegalTotal>
+<cac:InvoiceLine>
+<RequisitionistDocumentReference>
+<InitialInvoiceDocumentReference>
+<cac:DeliveryTerms>
+<InvoicingPeriod>
</Invoice>
AdditionalDocumentReference

Kommentar

Referens till avtal/kontrakt anges då ramavtal tillämpas. Leverantörens referens för hänvisning till faktureringsobjektet: abonnemangsnummer, telefonnummer, bensinkortsnummer eller dylikt, vid behov. Finns följesedel/följesedlar behövs uppgift om dessa för fakturahandläggarens avprickning. Följesedel skall inte användas som substitut för fakturaspecifikation. - Om en enda följesedel finns, anges referensen här (på fakturanivå) - Om flera följesedlar finns, listas de per fakturarad. Använd följande koder för att visa vilken typ av referens som avses CT = avtal/kontrakt ACD = leverantörens referens till faktureringsobjekt DQ = följesedel ATS = URN (Uniform Resource Name) för bild (motsv) tillhörande fakturan, ex skannad fakturabild I XML-meddelandet anges detta enligt nedanstående exempel: 123456

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cac:ID         

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
Invoice

Kodexempel

<AdditionalDocumentReference>
<cac:ID identificationSchemeAgencyName="SFTI" identificationSchemeID="CT">
123456</cac:ID>
</AdditionalDocumentReference>
cac:BuyerParty

Kommentar

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cac:Party Party  0..1   

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
Invoice

Kodexempel

<cac:BuyerParty>
<cac:Party>
<cac:PartyIdentification>
<cac:ID identificationSchemeAgencyID="9">
7365565626575</cac:ID>
</cac:PartyIdentification>
<cac:PartyName>
<cbc:Name>
Lillsjö kommun</cbc:Name>
</cac:PartyName>
+<cac:Address>
+<cac:PartyTaxScheme>
<cac:Contact>
<cbc:Name>
Anders Johnsson</cbc:Name>
<cbc:Telephone>
0123123456</cbc:Telephone>
<cbc:Telefax>
0123316547</cbc:Telefax>
<cbc:ElectronicMail>
a@b.se</cbc:ElectronicMail>
</cac:Contact>
</cac:Party>
</cac:BuyerParty>
cac:Party

Kommentar

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cac:PartyIdentification Party Identification  0..n  Valfri användning kod kan underlätta övergång mot ett fördjupat elektroniskt datautbyte. När kod används skall part få välja sin egen identitet.    
cac:PartyName Party Name  Krav 5 i ML  
cac:Address Address  Krav 5 i ML  
cac:PartyTaxScheme Party Tax Scheme  0..n   
cac:Contact Contact  0..1   

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
cac:BuyerParty
cac:SellerParty

Kodexempel

<cac:Party>
<cac:PartyIdentification>
<cac:ID identificationSchemeAgencyID="9">
7365565626575</cac:ID>
</cac:PartyIdentification>
<cac:PartyName>
<cbc:Name>
Moderna produkter AB</cbc:Name>
</cac:PartyName>
+<cac:Address>
+<cac:PartyTaxScheme>
+<cac:PartyTaxScheme>
+<cac:Contact>
</cac:Party>
cac:PartyIdentification

Kommentar

Valfri användning kod kan underlätta övergång mot ett fördjupat elektroniskt datautbyte. När kod används skall part få välja sin egen identitet.

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cac:ID  Identifier     

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
cac:Party

Kodexempel

<cac:PartyIdentification>
<cac:ID identificationSchemeAgencyID="9">
7365565626575</cac:ID>
</cac:PartyIdentification>
cac:PartyName

Kommentar

Krav 5 i ML

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cbc:Name  Name  1..n   

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
cac:Party

Kodexempel

<cac:PartyName>
<cbc:Name>
Lillsjö kommun</cbc:Name>
</cac:PartyName>
cac:Address

Kommentar

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cac:ID  Identifier  0..1     
cbc:Postbox  Text  0..1   
cbc:StreetName  Text  0..1   
cbc:Department  Text  0..1   
cbc:CityName  Name  0..1   
cbc:PostalZone  Text  0..1   

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cac:AddressLine Address Line  0..1   
cac:Country Country  0..1   

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
cac:Party

Kodexempel

<cac:Address>
<cac:ID>
123456789</cac:ID>
<cbc:Postbox>
Box 37</cbc:Postbox>
<cbc:StreetName>
Storgatan 5</cbc:StreetName>
<cbc:Department>
Inköpsavdelningen</cbc:Department>
<cbc:CityName>
Lillsjö</cbc:CityName>
<cbc:PostalZone>
11010</cbc:PostalZone>
<cac:AddressLine>
<cbc:Line>
Extra adressrad</cbc:Line>
</cac:AddressLine>
<cac:Country>
<cac:IdentificationCode>
SE</cac:IdentificationCode>
</cac:Country>
</cac:Address>
cac:AddressLine

Kommentar

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cbc:Line  Text  1..7   

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
cac:Address
cac:DeliveryAddress

Kodexempel

<cac:AddressLine>
<cbc:Line>
Extra adressrad</cbc:Line>
<cbc:Line>
Extra adressrad</cbc:Line>
<cbc:Line>
Extra adressrad</cbc:Line>
</cac:AddressLine>
cac:Country

Kommentar

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cac:IdentificationCode  Code  0..1   

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
cac:Address
cac:RegistrationAddress
cac:DeliveryAddress

Kodexempel

<cac:Country>
<cac:IdentificationCode>
SE</cac:IdentificationCode>
</cac:Country>
cac:PartyTaxScheme

Kommentar

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cbc:RegistrationName  Name  0..1     
cac:CompanyID  Identifier  Vid TaxScheme/ID = VAT: Momsregistreringsnummer Krav 3 i ML: Om säljaren är redovisningsskyldig för moms Krav 4 i ML: Om köparen är skattskyldig för förvärvet av varorna eller tjänsterna eller det är fråga om en gemenskapsintern varuförsäljning. Anges utan redigering, t.ex. SE556453818801. Vid TaxScheme/ID = SWT (för säljaren): Organisationsnummer Krävs enligt AB, och enligt ML om leverantör inte är momsregistrerad. Numret skall användas för kontroll av leverantörsautenticitet.  
cbc:ExemptionReason  Text  0..1  Vid TaxScheme/ID = SWT (för säljare): Gäller vid fakturering av tjänster: Ifall leverantören innehar F-skattebevis anges texten ”F-skattebevis finns”. Saknas uppgiften (och information om F-skattebevis inte lämnats på annat sätt) är köparen skyldig att innehålla primärskatt för tjänst.  

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cac:RegistrationAddress Address  0..1  Vid TaxScheme/ID = SWT (för säljare): Används för ev uppgift om landskod och sätesort där firma registrerats. Landskod skall anges vid handel över gräns. När koden förekommer skall den användas som deluppgift i kontrollen av leverantörsautenticitet.  
cac:TaxScheme Tax Scheme   

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
cac:Party

Kodexempel

<cac:PartyTaxScheme>
<cbc:RegistrationName>
Moderna Produkter AB</cbc:RegistrationName>
<cac:CompanyID>
5565624223</cac:CompanyID>
<cbc:ExemptionReason>
F-skattebevis finns</cbc:ExemptionReason>
<cac:RegistrationAddress>
<cac:Country>
<cac:IdentificationCode>
SE</cac:IdentificationCode>
</cac:Country>
</cac:RegistrationAddress>
<cac:TaxScheme>
<cac:ID>
SWT</cac:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme>
<cac:PartyTaxScheme>
<cac:CompanyID>
SE556562422301</cac:CompanyID>
<cbc:ExemptionReason/>
<cac:TaxScheme>
<cac:ID>
VAT</cac:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme>
cac:RegistrationAddress

Kommentar

Vid TaxScheme/ID = SWT (för säljare): Används för ev uppgift om landskod och sätesort där firma registrerats. Landskod skall anges vid handel över gräns. När koden förekommer skall den användas som deluppgift i kontrollen av leverantörsautenticitet.

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cac:Country        

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
cac:PartyTaxScheme

Kodexempel
cac:TaxScheme

Kommentar

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cac:ID  Identifier  SWT = registrerad för F-skatt VAT = mervärdesskatt  

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
cac:PartyTaxScheme
cac:TaxCategory

Kodexempel

<cac:TaxScheme>
<cac:ID>
SWT</cac:ID>
</cac:TaxScheme>
cac:Contact

Kommentar

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cbc:Name  Name  0..1   
cbc:Telephone  Text  0..1   
cbc:Telefax  Text  0..1   
cbc:ElectronicMail  Text  0..1   

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
cac:Party

Kodexempel

<cac:Contact>
<cbc:Name>
Jonas Jonasson</cbc:Name>
<cbc:Telephone>
0701111111</cbc:Telephone>
<cbc:Telefax>
0365418512</cbc:Telefax>
<cbc:ElectronicMail>
c@d.se</cbc:ElectronicMail>
</cac:Contact>
cac:SellerParty

Kommentar

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cac:Party Party  0..1   
cac:AccountsContact Contact  0..1     

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
Invoice

Kodexempel

<cac:SellerParty>
<cac:Party>
<cac:PartyIdentification>
<cac:ID identificationSchemeAgencyID="9">
7365565626575</cac:ID>
</cac:PartyIdentification>
<cac:PartyName>
<cbc:Name>
Moderna produkter AB</cbc:Name>
</cac:PartyName>
+<cac:Address>
<cac:PartyTaxScheme>
<cbc:RegistrationName>
Moderna Produkter AB</cbc:RegistrationName>
<cac:CompanyID>
5565624223</cac:CompanyID>
<cbc:ExemptionReason>
F-skattebevis finns</cbc:ExemptionReason>
<cac:RegistrationAddress>
<cac:Country>
<cac:IdentificationCode>
SE</cac:IdentificationCode>
</cac:Country>
</cac:RegistrationAddress>
<cac:TaxScheme>
<cac:ID>
SWT</cac:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme>
<cac:PartyTaxScheme>
<cac:CompanyID>
SE556562422301</cac:CompanyID>
<cbc:ExemptionReason/>
<cac:TaxScheme>
<cac:ID>
VAT</cac:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme>
<cac:Contact>
<cbc:Name>
Jonas Jonasson</cbc:Name>
<cbc:Telephone>
070-1111111</cbc:Telephone>
<cbc:Telefax>
0365-418512</cbc:Telefax>
<cbc:ElectronicMail>
c@d.se</cbc:ElectronicMail>
</cac:Contact>
</cac:Party>
<cac:AccountsContact>
<cbc:Name>
Evert Larsson</cbc:Name>
<cbc:Telephone>
03211234569</cbc:Telephone>
<cbc:Telefax>
03219874562</cbc:Telefax>
<cbc:ElectronicMail>
e@d.se</cbc:ElectronicMail>
</cac:AccountsContact>
</cac:SellerParty>
cac:AccountsContact

Kommentar

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cbc:Name         
cbc:Telephone         
cbc:Telefax         
cbc:ElectronicMail         

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
cac:SellerParty

Kodexempel

<cac:Contact>
<cbc:Name>
Jonas Jonasson</cbc:Name>
<cbc:Telephone>
0701111111</cbc:Telephone>
<cbc:Telefax>
0365418512</cbc:Telefax>
<cbc:ElectronicMail>
c@d.se</cbc:ElectronicMail>
</cac:Contact>
cac:Delivery

Kommentar

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cbc:ActualDeliveryDateTime  Date Time  0..1  Krav 7 i ML. Om avvikande från fakturadatum och leveransperiod i fakturans huvud  

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cac:DeliveryAddress Address  0..1  Används endast då leverans har skett till annan adress än Köparens adress. Denna uppgift ska inte användas på fakturaradnivå.  

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
Invoice
cac:InvoiceLine

Kodexempel

<cac:Delivery>
<cbc:ActualDeliveryDateTime>
2001-12-17T09:30:47</cbc:ActualDeliveryDateTime>
<cac:DeliveryAddress>
<cac:ID>
123456789</cac:ID>
<cbc:Postbox>
Box 37</cbc:Postbox>
<cbc:StreetName>
Storgatan 5</cbc:StreetName>
<cbc:Department>
Inköpsavdelningen</cbc:Department>
<cbc:CityName>
Lillsjö</cbc:CityName>
<cbc:PostalZone>
11010</cbc:PostalZone>
<cac:AddressLine>
<cbc:Line>
Extra adressrad</cbc:Line>
</cac:AddressLine>
<cac:Country>
<cac:IdentificationCode>
SE</cac:IdentificationCode>
</cac:Country>
</cac:DeliveryAddress>
</cac:Delivery>
cac:DeliveryAddress

Kommentar

Används endast då leverans har skett till annan adress än Köparens adress. Denna uppgift ska inte användas på fakturaradnivå.

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cac:ID         
cbc:Postbox         
cbc:StreetName         
cbc:Department         
cbc:CityName         
cbc:PostalZone         

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cac:AddressLine        
cac:Country        

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
cac:Delivery

Kodexempel

<cac:DeliveryAddress>
<cac:ID>
123456789</cac:ID>
<cbc:Postbox>
Box 37</cbc:Postbox>
<cbc:StreetName>
Storgatan 5</cbc:StreetName>
<cbc:Department>
Inköpsavdelningen</cbc:Department>
<cbc:CityName>
Lillsjö</cbc:CityName>
<cbc:PostalZone>
11010</cbc:PostalZone>
<cac:AddressLine>
<cbc:Line>
Extra adressrad</cbc:Line>
</cac:AddressLine>
<cac:Country>
<cac:IdentificationCode>
SE</cac:IdentificationCode>
</cac:Country>
</cac:DeliveryAddress>
cac:PaymentMeans

Kommentar

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cac:PaymentMeansTypeCode         
cbc:DuePaymentDate  Date  0..1  Vid faktura: Skall anges, men vid avvikelse mot avtalad regel förbehåller sig köparen rätten att tillämpa betalningsdag enligt avtalet. Vid kreditnota: Används ej  

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cac:PayeeFinancialAccount Financial Account  0..1  Exempel: BIC för bankgirot = BGABSESS BIC för plusgirot = PGSISESS  
cac:PayeePartyName Party Name  0..1  Avser s.k. factoring; anges endast om betalningsmottagaren skiljer sig från leverantören. Det eller de konton som anges för betalning skall då vara registrerade på betalningsmottagaren  

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
Invoice

Kodexempel

<cac:PaymentMeans>
<cac:PaymentMeansTypeCode>
1</cac:PaymentMeansTypeCode>
<cbc:DuePaymentDate>
2004-11-05</cbc:DuePaymentDate>
<cac:PayeeFinancialAccount>
<cac:ID>
63040</cac:ID>
<cac:FinancialInstitutionBranch>
<cac:FinancialInstitution>
<cac:ID>
PGSISESS</cac:ID>
</cac:FinancialInstitution>
</cac:FinancialInstitutionBranch>
</cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
cac:PayeeFinancialAccount

Kommentar

Exempel: BIC för bankgirot = BGABSESS BIC för plusgirot = PGSISESS

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cac:ID         
cac:PaymentInstructionID         

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cac:FinancialInstitutionBranch        

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
cac:PaymentMeans

Kodexempel

<cac:PayeeFinancialAccount>
<cac:ID>
63040</cac:ID>
<cac:FinancialInstitutionBranch>
<cac:FinancialInstitution>
<cac:ID>
PGSISESS</cac:ID>
</cac:FinancialInstitution>
</cac:FinancialInstitutionBranch>
<cac:PaymentInstructionID>
54225485</cac:PaymentInstructionID>
</cac:PayeeFinancialAccount>
cac:FinancialInstitutionBranch

Kommentar

Använd kodsystem enligt Bank identifier code (BIC). Exempel: BIC för Bankgirot = BGABSESS BIC för PlusGirot = PGSISESS

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cac:FinancialInstitution        

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
cac:PayeeFinancialAccount

Kodexempel

<cac:FinancialInstitutionBranch>
<cac:FinancialInstitution>
<cac:ID>
PGSISESS</cac:ID>
</cac:FinancialInstitution>
</cac:FinancialInstitutionBranch>
cac:FinancialInstitution

Kommentar

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cac:ID  Identifier  0..1  BIC för bank, bankgiro eller plusgiro  

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
cac:FinancialInstitutionBranch

Kodexempel

<cac:FinancialInstitution>
<cac:ID>
PGSISESS</cac:ID>
</cac:FinancialInstitution>
cac:PayeePartyName

Kommentar

Avser s.k. factoring; anges endast om betalningsmottagaren skiljer sig från leverantören. Det eller de konton som anges för betalning skall då vara registrerade på betalningsmottagaren

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cbc:Name         

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
cac:PaymentMeans

Kodexempel

<cac:PayeePartyName>
<cbc:Name>
Abc</cbc:Name>
</cac:PayeePartyName>
cac:PaymentTerms

Kommentar

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cbc:Note  Text  0..1  Finns avtal gäller regel enligt avtalet före denna uppgift i fakturan. Vid kreditnota: Används ej  
cbc:PenaltySurchargePercent  Percent  0..1  Anges om leverantören kräver räntekompensation i fall av försenad betalning, uttryckt som fast procentsats. Finns avtal gäller dröjsmålregel enligt avtalet. Uppkommer dröjsmålsavgift faktureras den separat  

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
Invoice

Kodexempel

<cac:PaymentTerms>
<cbc:Note>
Betalningsvillkor</cbc:Note>
<cbc:PenaltySurchargePercent>
12</cbc:PenaltySurchargePercent>
</cac:PaymentTerms>
AllowanceCharge

Kommentar

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cbc:ChargeIndicator  Indicator   
cac:ReasonCode  Code  0..1  I basversionen av Svefakturan skall fem uppgifter kunna hanteras (ref UN/Edifact 7161): - Avtalad rabatt - Expeditionsavgift - Fakturaavgift - Fraktavgift - Småorderavgift För att ange kod i Svefakturan ska ReasonCode sättas till ZZZ (Mutually defined) och orsakstexten anges i name-attributet. Exempel ZZZ Används endast på AllowanceCharge på fakturanivå (ej på radnivå). Behovet av nya koder har anmälts till Oasis    
cbc:MultiplierFactorNumeric  Numeric  0..1  Anges i procent Används endast på AllowanceCharge på fakturanivå (ej på radnivå)    
cbc:Amount  Amount  Krav 8 i ML. Vid beräkning av mervärdesskatt skall avgifts/rabattbeloppet tas med i beskattningsunderlaget för den aktuella skattesatsen  
cac:AllowanceChargeBaseAmount  Amount  0..1  Belopp på vilket avgift/rabatt beräknas    

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cac:TaxCategory Tax Category  0..n  Används endast på AllowanceCharge på fakturanivå (ej på radnivå)  

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
Invoice

Kodexempel

<AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>
true</cbc:ChargeIndicator>
<cac:ReasonCode name="Fraktavgift">
ZZZ</cac:ReasonCode>
<cbc:Amount amountCurrencyID="SEK">
50.00</cbc:Amount>
<cac:TaxCategory>
<cac:ID>
S</cac:ID>
<cbc:Percent>
25</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
<cac:ID>
VAT</cac:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</AllowanceCharge>
cac:TaxCategory

Kommentar

Används endast på AllowanceCharge på fakturanivå (ej på radnivå)

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cac:ID  Identifier  Krav i ML. E = Undantag S = Standard Not. underindelning av skattekategori "standard" styrs via skattesatsen  
cbc:Percent  Percent  0..1  Krav 9 i ML: Mervärdesskattesats uttryckt i procent. Undantag från mervärdesskatt anges med procentsats 0 (noll).  
cbc:ExemptionReason  Text  0..1  Krav 11 och 13 i ML: vid befrielse från skatt eller när kunden är skyldig att betala mervärdesskatt: hänvisning till relevant bestämmelse i ML eller sjätte direktivet eller till en annan uppgift om att leveransen är skattebefriad/kunden är skyldig att betala mervärdesskatt; anges även vid tillämpning av vinstmarginalsystemet.  

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cac:TaxScheme Tax Scheme   

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
AllowanceCharge
cac:TaxSubTotal
cac:Item

Kodexempel

<cac:TaxCategory>
<cac:ID>
S</cac:ID>
<cbc:Percent>
25</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
<cac:ID>
VAT</cac:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
cac:ExchangeRate

Kommentar

Krav i ML. Om mervärdesskatt behöver omräknas till och redovisas i annan valuta än fakturans.

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cac:SourceCurrencyCode  Code  Om mervärdesskatt behöver omräknas till och redovisas i annan valuta än fakturans: ange valutakod enligt InvoiceCurrencyCode  
cbc:SourceCurrencyBaseRate  Rate  0..1     
cac:TargetCurrencyCode  Code  Om mervärdesskatt behöver omräknas till och redovisas i annan valuta än fakturans: ange valutakod enligt TaxCurrencyCode  
cbc:TargetUnitBaseRate  Rate  0..1     
cbc:CalculationRate  Rate  0..1  Krav i ML. Om mervärdesskatt behöver omräknas till och redovisas i annan valuta än fakturans. Som valutakurs används den senaste säljkurs som har registrerats (på den representativa valutamarknaden i medlemsstaten ifråga) vid den tidpunkt då skatten skall tas ut.  
cbc:Date  Date  0..1     

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
Invoice

Kodexempel

<cac:ExchangeRate>
<cac:SourceCurrencyCode>
SEK</cac:SourceCurrencyCode>
<cbc:SourceCurrencyBaseRate>
3.141</cbc:SourceCurrencyBaseRate>
<cac:TargetCurrencyCode>
USD</cac:TargetCurrencyCode>
<cbc:TargetUnitBaseRate>
3.14159265</cbc:TargetUnitBaseRate>
<cbc:CalculationRate>
3.1415926</cbc:CalculationRate>
<cbc:Date>
2005-08-13</cbc:Date>
</cac:ExchangeRate>
cac:TaxTotal

Kommentar

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cbc:TotalTaxAmount  Amount  Kontrolltotal. Krav 10 i ML: Total för i fakturan ingående mervärdesskatt. Formel: ∑”Skattebelopp” för alla ”Skattetotaler” (anges även om beloppet är 0)  

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cac:TaxSubTotal Tax Sub Total  0..n   

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
Invoice

Kodexempel

<cac:TaxTotal>
<cbc:TotalTaxAmount amountCurrencyID="SEK">
15000.00</cbc:TotalTaxAmount>
<cac:TaxSubTotal>
<cbc:TaxableAmount amountCurrencyID="SEK">
15000.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount amountCurrencyID="SEK">
3750.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory>
<cac:ID>
S</cac:ID>
<cbc:Percent>
25.0</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
<cac:ID>
VAT</cac:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
<cac:TaxCurrencyTaxAmount amountCurrencyID="SEK">
3750.00</cac:TaxCurrencyTaxAmount>
</cac:TaxSubTotal>
</cac:TaxTotal>
cac:TaxSubTotal

Kommentar

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cbc:TaxableAmount  Amount  Krav 8 i ML: Underlag för denna skatt resp undantag från skatt. Formel: ∑”Radbelopp” med aktuell skattesats + ∑”Avgifter på fakturanivå med aktuell skattesats” - ∑”Rabatter på fakturanivå med aktuell skattesats”  
cbc:TaxAmount  Amount  Krav enligt Skatteverkets skrivelse 040128: Totalt skattebelopp för denna skattetyp och skattesats. Formel: ”Skattepliktigt belopp” x ”Skattesats” / 100 vid Skattekategori = S; 0 vid skattekategori = E  
cac:TaxCurrencyTaxAmount  Amount  0..1  Krav i ML/SBL och Skatteverkets skrivelse 040128: Om fakturan uttrycks i en annan valuta än den skattskyldiges redovisningsvaluta, och redovisningsvalutan är svenska kronor eller euro, så skall mervärdesskattens belopp även anges i redovisningsvalutan. Om den skattskyldige har en annan redovisningsvaluta än svenska kronor eller euro, och valutan i fakturan är en annan än svenska kronor, så skall mervärdesskattens belopp även anges i svenska kronor. Formel: ”Skattebelopp” x ”Omräkningskurs”. Beloppet redovisas i den valuta som anges av ”Momsvaluta”  
cac:InitialInvoiceTaxAmount         

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cac:TaxCategory Tax Category   

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
cac:TaxTotal

Kodexempel

<cac:TaxSubTotal>
<cbc:TaxableAmount amountCurrencyID="SEK">
15000.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount amountCurrencyID="SEK">
3750.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory>
<cac:ID>
S</cac:ID>
<cbc:Percent>
25.0</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
<cac:ID>
VAT</cac:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
<cac:TaxCurrencyTaxAmount amountCurrencyID="SEK">
3750.00</cac:TaxCurrencyTaxAmount>
<cac:InitialInvoiceTaxAmount amountCurrencyID="SEK">
50</cac:InitialInvoiceTaxAmount>
</cac:TaxSubTotal>
cac:LegalTotal

Kommentar

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cbc:LineExtensionTotalAmount  Amount  Kontrolltotal. Formel: ∑”Radbelopp” i fakturaraderna (not – radernas nettobelopp)  
cbc:TaxExclusiveTotalAmount  Amount  0..1  Kontrolltotal. Formel: ∑”Radbelopp” + ∑”Avgifter på fakturan som helhet” - ∑”Rabatter för fakturan som helhet”  
cbc:TaxInclusiveTotalAmount  Amount  Summan att betala, inklusive skatter. Kan vara beloppsutjämnad (enligt fakturautställarens val) Formel: ”Totalt fakturabelopp exkl mervärdesskatt” + ”Totalt skattebelopp” + ( ev ”Beloppsutjämning”)  
cac:RoundOffAmount  Amount  0..1  Används då leverantörens fakturerings­system inte kan hantera icke belopps-utjämnade inbetalningsbelopp. Används t ex för öresutjämning, då -0,49<= Beloppsutjämning <= +0,50. Endast ”Belopp att betala” kan utjämnas  

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
Invoice

Kodexempel

<cac:LegalTotal>
<cbc:LineExtensionTotalAmount amountCurrencyID="SEK">
4000</cbc:LineExtensionTotalAmount>
<cbc:TaxExclusiveTotalAmount amountCurrencyID="SEK">
3815</cbc:TaxExclusiveTotalAmount>
<cbc:TaxInclusiveTotalAmount amountCurrencyID="SEK">
4769</cbc:TaxInclusiveTotalAmount>
<cac:RoundOffAmount amountCurrencyID="SEK">
0.25</cac:RoundOffAmount>
</cac:LegalTotal>
cac:InvoiceLine

Kommentar

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cac:ID  Identifier  Löpnummer  
cbc:InvoicedQuantity  Quantity  0..1  Krav 6 i ML. Använd i första hand måttenhetskoder ur UN/ECE Rec.20, i andra hand utelämnas uppgift om kodlista och måttenhetskoden sätt till valfritt värde (= text, förkortning, etc).  
cbc:LineExtensionAmount  Amount  Krav 8 i ML. Radens nettobelopp, inkl ev pålägg/rabatt men exklusive moms. UBL kräver belopp på varje fakturarad. Formel: Någon regel för automatiserad beräkning av radbeloppet förutsätts ej i fakturans basversion. Om beräkningsregel avtalas skall den ansluta till formeln enhetspris x fakturerad kvantitet/enhetsprisbasis minus radrabatt, om dessa används. Radbelopp anges avrundat till det antal decimaler som hanteras i vald valuta.  
cbc:Note  Text  0..1  Krav i ML under vissa förutsättningar. Finns lämpliga specifika termer skall dessa användas i första hand. Exempel på innehåll i ”Fri text”: - Förpackningsdata, om så är relevant - Beskrivning av vara/tjänst (annan än varubenämning) - URL för informationssida relaterad till denna fakturarad. (Observera arkiveringsreglerna ifall länkad information utgör verifikation!) - Upplysning om ingående punktskatter.  

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cac:OrderLineReference Order Line Reference  0..1     
cac:DespatchLineReference Line Reference  0..1  Finns följesedel/följesedlar behövs uppgift om dessa för fakturahandläggarens avprickning. Följesedel skall inte användas som substitut för fakturaspecifikation. Högst ett följesedelsnummer kan ges på en fakturarad: - om en enda följesedel gäller för fakturan anges referensen på fakturanivå - om flera följesedlar finns kan referenserna antingen anges på fakturanivå eller listas här med en följesedel per fakturarad.  
cac:Delivery Delivery  0..1   
cac:AllowanceCharge Allowance Charge  0..1  Krav 8 i ML. Skall inkluderas i radbeloppet  
cac:Item Item   

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
Invoice

Kodexempel

<cac:InvoiceLine>
<cac:ID>
1</cac:ID>
<cbc:InvoicedQuantity quantityUnitCodeListAgencyID="6" quantityUnitCodeListID="UNECE-REC20" quantityUnitCode="LTR">
120</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount amountCurrencyID="SEK">
6000</cbc:LineExtensionAmount>
<cbc:Note>
Information om fakturaraden</cbc:Note>
+<cac:OrderLineReference>
+<cac:DespatchLineReference>
+<cac:Delivery>
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>
false</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:Amount amountCurrencyID="SEK">
5</cbc:Amount>
<cac:AllowanceChargeBaseAmount amountCurrencyID="SEK">
6000</cac:AllowanceChargeBaseAmount>
</cac:AllowanceCharge>
+<cac:Item>
</cac:InvoiceLine>
cac:OrderLineReference

Kommentar

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cac:BuyersLineID  Identifier  0..1     

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cac:OrderReference Order Reference  0..1     

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
cac:InvoiceLine

Kodexempel
cac:OrderReference

Kommentar

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cac:BuyersID  Identifier  0..1     

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
cac:OrderLineReference

Kodexempel
cac:DespatchLineReference

Kommentar

Finns följesedel/följesedlar behövs uppgift om dessa för fakturahandläggarens avprickning. Följesedel skall inte användas som substitut för fakturaspecifikation. Högst ett följesedelsnummer kan ges på en fakturarad: - om en enda följesedel gäller för fakturan anges referensen på fakturanivå - om flera följesedlar finns kan referenserna antingen anges på fakturanivå eller listas här med en följesedel per fakturarad.

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cac:LineID         

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cac:DocumentReference        

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
cac:InvoiceLine

Kodexempel

<cac:DespatchLineReference>
<cac:LineID>
1</cac:LineID>
<cac:DocumentReference>
<cac:ID>
7</cac:ID>
</cac:DocumentReference>
</cac:DespatchLineReference>
cac:DocumentReference

Kommentar

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cac:ID  Identifier   

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
cac:DespatchLineReference

Kodexempel

<cac:DocumentReference>
<cac:ID>
7</cac:ID>
</cac:DocumentReference>
cac:AllowanceCharge

Kommentar

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cbc:ChargeIndicator  Indicator   
cbc:Amount  Amount  Krav 8 i ML. Vid beräkning av mervärdesskatt skall avgifts/rabattbeloppet tas med i beskattningsunderlaget för den aktuella skattesatsen  
cac:AllowanceChargeBaseAmount  Amount  0..1  Belopp på vilket avgift/rabatt beräknas    

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
cac:InvoiceLine

Kodexempel

<AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>
true</cbc:ChargeIndicator>
<cac:ReasonCode name="Fraktavgift">
ZZZ</cac:ReasonCode>
<cbc:Amount amountCurrencyID="SEK">
50.00</cbc:Amount>
<cac:TaxCategory>
<cac:ID>
S</cac:ID>
<cbc:Percent>
25</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
<cac:ID>
VAT</cac:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</AllowanceCharge>
cac:Item

Kommentar

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cbc:Description  Text  0..1  Krav 6 i ML (såvida inte motsvarande information ges i Fri text).  

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cac:BuyersItemIdentification Item Identification  0..1  Flera artikelnummer (enligt olika förteckningar) får anges. Leverantörens artikelnummer anges om inget särskilt avtalats.    
cac:SellersItemIdentification Item Identification  0..1  Flera artikelnummer (enligt olika förteckningar) får anges. Leverantörens artikelnummer anges om inget särskilt avtalats.    
cac:StandardItemIdentification Item Identification  0..1  Flera artikelnummer (enligt olika förteckningar) får anges. Leverantörens artikelnummer anges om inget särskilt avtalats. Vid standardidentifiering komplettera med uppgift om standard    
cac:TaxCategory Tax Category  0..1   
cac:BasePrice Base Price  0..1   

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
cac:InvoiceLine

Kodexempel

<cac:Item>
<cbc:Description>
Falu rödfärg</cbc:Description>
<cac:BuyersItemIdentification>
<cac:ID>
123</cac:ID>
</cac:BuyersItemIdentification>
<cac:SellersItemIdentification>
<cac:ID>
456</cac:ID>
</cac:SellersItemIdentification>
<cac:StandardItemIdentification>
<cac:ID identificationSchemeAgencyID="9">
7305424567898</cac:ID>
</cac:StandardItemIdentification>
<cac:TaxCategory>
<cac:ID>
S</cac:ID>
<cbc:Percent>
25.0</cbc:Percent>
<cbc:ExemptionReason/>
<cac:TaxScheme>
<cac:ID>
VAT</cac:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
<cac:BasePrice>
<cbc:PriceAmount amountCurrencyID="SEK">
5</cbc:PriceAmount>
<cbc:BaseQuantity quantityUnitCodeListAgencyID="6" quantityUnitCodeListID="UNECE-REC20" quantityUnitCode="LTR">
1</cbc:BaseQuantity>
</cac:BasePrice>
</cac:Item>
cac:BuyersItemIdentification

Kommentar

Flera artikelnummer (enligt olika förteckningar) får anges. Leverantörens artikelnummer anges om inget särskilt avtalats.

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cac:ID         

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
cac:Item

Kodexempel

<cac:BuyersItemIdentification>
<cac:ID>
123</cac:ID>
</cac:BuyersItemIdentification>
cac:SellersItemIdentification

Kommentar

Flera artikelnummer (enligt olika förteckningar) får anges. Leverantörens artikelnummer anges om inget särskilt avtalats.

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cac:ID         

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
cac:Item

Kodexempel

<cac:SellersItemIdentification>
<cac:ID>
456</cac:ID>
</cac:SellersItemIdentification>
cac:StandardItemIdentification

Kommentar

Flera artikelnummer (enligt olika förteckningar) får anges. Leverantörens artikelnummer anges om inget särskilt avtalats. Vid standardidentifiering komplettera med uppgift om standard

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cac:ID         

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
cac:Item

Kodexempel

<cac:StandardItemIdentification>
<cac:ID identificationSchemeAgencyID="9">
7305424567898</cac:ID>
</cac:StandardItemIdentification>
cac:BasePrice

Kommentar

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cbc:PriceAmount  Amount  Krav 8 i ML. Enhetspris skall kunna hanteras med upp till 4 decimaler  
cbc:BaseQuantity  Quantity  0..1  Används då prissättningen inte är per "1 styck" och radsumma skall kunna beräknas automatiskt    

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
cac:Item

Kodexempel

<cac:BasePrice>
<cbc:PriceAmount amountCurrencyID="SEK">
5</cbc:PriceAmount>
<cbc:BaseQuantity quantityUnitCodeListAgencyID="6" quantityUnitCodeListID="UNECE-REC20" quantityUnitCode="LTR">
1</cbc:BaseQuantity>
</cac:BasePrice>
RequisitionistDocumentReference

Kommentar

Beställarreferens 1 definieras av köparen för behovet att styra fakturor rätt vid mottagning i köparorganisationen. En beställarreferens kan avse flera köptillfällen/transaktioner (vid samlingsfaktura) men kan även användas återkommande i fakturor – närmare beskrivning utvecklas separat. Beställarreferens 2 används endast om beställarreferens 1 inte kan administreras centralt i köparens organisation. Den kan då t ex identifiera organisatorisk enhet, projekt eller liknande.

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cac:ID     

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
Invoice

Kodexempel

<RequisitionistDocumentReference>
<cac:ID>
Skolmatsalen</cac:ID>
</RequisitionistDocumentReference>
InitialInvoiceDocumentReference

Kommentar

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cac:ID         

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
Invoice

Kodexempel
cac:DeliveryTerms

Kommentar

Upplysning om hur leveransen skett, leveranssätt, etc.

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cbc:SpecialTerms  Text  0..1   

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
Invoice

Kodexempel

<cac:DeliveryTerms>
<cbc:SpecialTerms>
Enligt avtal</cbc:SpecialTerms>
</cac:DeliveryTerms>
InvoicingPeriod

Kommentar

Period används vid samlingsfaktura och vid kontinuerlig leverans av varor och tjänster. Informationen som ges här gäller för hela fakturan; alternativt kan leveranstid ges per fakturarad. Jämför även Skatteomsättningsdatum. Period är även krav i kreditnota i de fall då Skatteverkets villkor för kreditering av flera fakturor, utan hänvisning till varje faktura individuellt, är uppfyllda. Se kommentar till ”Referens till faktura”

Fält i denna klass

Fältnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet
cbc:StartDateTime         
cbc:EndDateTime         

Klasser i denna klass

Klassnamn Typ Kardinalitet Kommentar Basinnehållet

Denna klass används i följande klasser

Klassnamn
Invoice

Kodexempel

<InvoicingPeriod>
<cbc:StartDateTime>
2005-12-17</cbc:StartDateTime>
<cbc:EndDateTime>
2005-12-26</cbc:EndDateTime>
</InvoicingPeriod>